Biert

Wapen: In 1821 kende de Hoge Raad van Adel de gemeente Biert en Stompaarden een wapen toe, waarvan het bovenste deel goud en het onderste deel groen is.

Bron: http://www.dichtbij.nl/
SIMONSHAVEN - Biert op Voorne-Putten was ooit een Heerlijkheid (in de Middeleeuwen een gebied in bezit van een feodale Heer (soms Vrouwe)) en ligt in de gemeente Bernisse op ongeveer twee kilometer ten noordoosten van Zuidland. Per 1 januari 2015 behoort de gemeente Bernisse samen met de gemeente Spijkenisse tot de nieuwe gemeente Nissewaard.
Middeleeuwen
In een charter uit 1304 waarin Simonshaven ter bedijking werd uitgegeven werd Biert voor het eerst vermeld, wen wel als een gebied (dus nog geen dorp) tussenVriesland (die naam leeft nog voort in de wijk Vriesland in Spijkenisse) enBiervliet, dat door Nicolaas III van Putten (overleden in 1311) mocht worden ingepolderd. De vijf eilandjes Geervliet, Biervliet, Spijkenisse, Vriesland en Putten werden ingedijkt tot het eiland Putten. Die dijken vormen een ring: de Ring van Putten. Een middelbare school in Spijkenisse draagt nog altijd die naam.

Polder Biert

De polder Biert heeft nog een herkenbare middeleeuwse verkavelingsstructuur.

Bernisse
In de loop der jaren slibde de eens zo brede en stromende rivier de Bernisse, waar eens zelfs een zeeslacht woedde, dicht en verloor Biert haar bestaansrecht. Landbouw en veeteelt vervingen de handel. Begin 1600 woonden in het dorpje niet meer dan honderd inwoners verdeeld over 17 huizen. Honderd jaar later bestond het dorp nog maar uit 12 huizen. 
In het jaar 1762 was Ocker Gevaerts de ambachtsheer van Geervliet, Simonshaven en Biert, naast zijn burgemeesterschap van de stad Dordrecht. 
Het aantal inwoners daalde gestaag: slechts 65 inwoners in 1795. De ambten van schout en secretaris van Biert en Simonshaven werden in die tijd samengevoegd.

De genoemde Mr. Ocker Gevaerts, Heer van Geervliet, Simonshaven en Biert (geboren in Dordrecht op 12 maart 1735 - overleden aldaar op 21 april 1807) was een Nederlands patriot (= tegen de Oranjes en de feodaliteit) en burgemeester van Dordrecht. Namens Dordrecht was hij in 1771 bewindhebber van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Twaalf jaar later werd hij namens Dordrecht lid van de Rotterdamse Kamer van de Directie van de Levantse handel en de Navigatie op de Middellandse Zee. In 1783 en 1784 werd hij burgemeester van Dordrecht, tevens gedeputeerde in de Staten van Holland en West-Friesland. In het oprichtingsjaar (1783) van de Dordtse patriotse exercitiegenootschap De Vrijheid werd hij net als zijn beide zoons Paulus en Johan, lid.
Op 1 maart 1784 werd Gevaerts door de Staten-Generaal van de Nederlanden samen met de Haarlemse vroedschap Willem Anne Lestevenon van Berkenrode (1750-1830) benoemd tot gevolmachtigde om met de Oostenrijkse keizer Jozef II van het Heilige Roomse Rijk (1741-1790) enkele geschillen te regelen. Voor deze eer bedankte hij echter.
Toen hij in maart 1786 als Statenlid met de daadkrachtige Dordtse pensionaris Cornelis de Gijselaar (1751-1815) in zijn koets door de stadhouderspoort van het Binnenhof reed werd dit door de Prinsgezinden (orangisten) als een provocatie opgevat.
Vanaf 1791 tot 1805 was hij provoost. In 1795, kort na de Bataafse Revolutie, werd hij lid van de Dordtse municipaliteit (= gemeente) en zat van 1803 tot 1806 in de raad van de stad.

Gemeente
Bij de invoering van de gemeente als bestuursvorm in Nederland rond 1812 (onder invloed van de moderne, anti-feodale opvattingen van de Franse Revolutie tijdens de Franse bezetting) werd Biert een deel van de gemeente Geervliet. 
Op 1 april 1817 viel deze gemeente in drieën uiteen: Biert, Schuddebeurs en Simonshaven werden aparte gemeenten. Biert bestond niet meer dan ca. 38 jaar als zelfstandige gemeente; op 1 september 1855 werd Biert weer opgenomen in de gemeente Geervliet, net als Schuddebeurs en Simonshaven. (Vandaar dat men als geboorteplaats van Augusta Peaux wel Geervliet ziet vermeld.) 
Tot 1 januari 1980 bleef Biert een deel van de gemeente Geervliet. Op die datum fuseerden de gemeenten Geervliet,Abbenbroek, Heenvliet, Oudenhoorn en Zuidland tot de nieuwe gemeente Bernisse en werd ook Biert een deel van Bernisse. Op 1 januari 2015 zal Biert in de nieuwe gemeente Nissewaard vallen die gevormd werd uit de fusie van Bernisse en Spijkenisse.
 
De officiële -lange- naam van de Heerlijkheid (en van 1817 - 1855: gemeente) was "Biert en Stompert" (ook wel "Biert en Stompaard).
Biert ligt grotendeels aan de westkant langs de Biertsedijk in de Polder Biert. Aan de andere kant van de dijk bevinden zich De Wellevliet en Fikkershil. De dijk steekt ongeveer 1,6 meter uit boven de polder, die zich op ongeveer 1,4 meter onder NAP bevindt.
De naam Biert zou een verbastering kunnen zijn van Biervliet (vergelijkbaar met de gelijknamige plaats in Zeeland). In de Middeleeuwen zou het een overslagplaats zijn geweest van bier, gebrouwen in de Zuid-Hollandse steden, maar deze verklaring staat niet vast.
Bronnen: o.a. De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver;, VI. deel. (het Land van Voorne en Putten, Overflaque, Portugal, &c.)Rs Bakker

Kerken
Door de gunstige ligging langs de drukke handelsroute De Bernisse moet Biert vrij snel een flinke welvaart hebben gekend. Een ordonnantie uit 1375 van heer Zweder van Abcoude bepaalde dat de parochiekerk jaarlijks 32 hollandse ponden aan de kapittelkerk van Geervliet moest betalen. En dat was voor die tijd een enorm bedrag. In het aanzienlijke Biert stonden destijds maar liefst twee kerken. De ene parochie was gewijd aan de maagd Maria, de andere aan de heilige Nicolaas, die als patroon beschermde tegen watersnood en dieven. In het mistige verleden van Biert is één van de kerken op een onbekend tijdstip gesloopt of afgebrand.
Bron: http://www.streekarchiefvpr.nl

De kerk bevond zich tot in 1887 of 1888 op een apart perceel achter de bebouwing.Langs het oude kerkhof voert de nog bestaande Kerkweg de polder in.


 

De Naam van Biert is een verkorting van Biervliet, gelyk men wil, dat dit Dorp in voorige tyden heeft geheeten.
bron: Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren ... Door Thomas Salmon,Jan Wagenaar,Matthias Van Goch.

Red.: Het enige wat nog aan de kerk herinnert, is de Kerkweg en de daar aan gelegen Kerkwei.


 

In de late middeleeuwen vormde de gemeente Biert nog een van de belangrijkste dorpen . De teloorgang kwam echter met de afdamming van de Welvliet.

Bron: Voorne-Putten van Peter Don.


Korenmolen van Biert:

Pieter Spruit melkboer wonende Heer Simonshaven in het huis nr 22 schuldig aan Stephanus Bodde burgemeester van Heenvliet wonende Abbenbroek 200 gld wegens geleend geld. Waarborg een huis, schuur, erf en tuintje onder Heer Simonshaven aan het einde van de Molendijk bij de vervallen korenmolen van Biert, cohiernr 22 en 1 bunder 34 roeden 93 ellen weiland in de gemeente Biert in de Biertsepolder op de oude polderkaart bekend als nr 60, onbelast.
Aktenummer: 26 / Aktedatum: 18/04/1828 / Aard van de akte:     schuldbrief
Naam notaris: Jan Kloppert Jacobsz / Toegangsnummer:     110 Notarissen
Inventarisnummer: 4765

(Bron: De molendatabase)

Akte uit 1921:

Mr. Eduard Frederik Bonjer, advocaat en procureur te Rotterdam, als curator in het faillissement van Johannes van Beek Ariesz., koopman aldaar, laat bij afslag veilen:
1. een huis met schuurtje op erfpachtgrond aan de Achterweg te Zuidland, kad. B 1412, verhuurd aan Leendert Hagestein. Koper Leendert Hagestein Willemsz, arbeider te Zuidland, voor f 1225.
2. een huis op erfpachtgrond aan de Molendijk te Zuidland, kad. B 1798, verhuurd aan Aart de Geus; koper Huibert Stoof jr., boekhouder te Zuidland, voor f 1525.
3. een arbeidershuis van twee woningen en de zogenaamde afgebroken molen met erven, tuin en water aan de Veerdam te Biert, kad. Geervliet E 333, 376 t/m 380, in delen verhuurd aan Neeltje Spruit, weduwe van Jan Bosschieter, Gerrit Monster, Dirkje de Gelder, weduwe van Jan de Knegt en aan Kornelis Noordermeer Kornelisz. Koper Bastiaan van Beek te 's-Gravenhage voor f 3600.
Aktenummer: 1382
Aktedatum: 16-09-1921
Aard van de akte:veiling
Naam notaris: Cornelis Loeff
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 8105

Coopbrief van de Bierse Koorn Molen bij Daniel Gommerse Molenaer tot Spijkenisse van Vrouwe Agatha Breman met Erfpaghtreght van tachtig gulden volgens graeffilijckheits-regt -18.04.1676 (OM Biert en Stompaert -inv.l)
Molenaar te Biert is van 1678 tot zijn dood in 1719 ene Gommert Marcusz. van Mannekus.

.. schuur en erf ende boomgaert staende en gelegen bij de Biertse wint korenMolen streckende langhs de Biertse Dijk tot de Erf van het oude Mols Huijs - 25.09.1694...

Veiling (in de polderkamer van Simonshaven) van de twee te slopen watermolens van de polders Simonshaven en Biert op verzoek van Isaak van Beek, bouwman, Korstiaan Oosthoek, bouwman, Arie Saarloos, bouwman, Arie Laaij en Arie Wevels, bouwman, allen onder Geervliet, resp. schout en bestuursleden van genoemde polders. Voor f 799 verkocht aan Pieter Smit, timmerman te Oud-Beijerland. Zeilen en kettingen worden apart verkocht.
Aktenummer:    1670
Aktedatum:     04/05/1883

Bron: Streekarchief VPR