Leuke akten Geervliet

Jacob Jans Kloppert bode wonende Geervliet als curator van de gedetineerde Jacob Visser gewezen winkelier te Geervliet, doch thans bij arrest van het Hof van Ascisen in de provincie Holland zuiderkwartier van 11/03/1836 gecondemneerd tot confinement voor 10 jr mitsgaders tot het te pronk stellen op een schavot aan een paal gebonden gedurende een half uur, met een papier op de borst waarop zijn misdaad staat uitgedrukt en welk arrest door zijn beroep in cassatie bij arrest van 16/04/1836 gewezen door de 1e en 3e civiele kamer van het Hoog Gerechtshof te den Haag is geconfirmeerd en Willem Smit bode wonende Abbenbroek als lasthebber van Neeltje Hollaar particuliere wonende Geervliet echtgenote van voormelde Visser met wie zij in g.v.g. is gehuwd veropen in het openbaar: 1e een huis en erf op de hoek van het Vissersslop te Geervliet, sectie B nr 293 groot 89 ellen, door Jacob Visser in eigendom verkregen bij akte van transport op 01-10-1831 voor nts Kloppert destijds te Heenvliet verleden, hoogste bieder Rochus Mol vlasboer wonende Geervliet op 675 gld, 2a een boomgaard met een vijver te Geervliet kad. bek. sectie B nr 394 groot 49 roeden en 49 ellen, 2b een tuin sectie B nr 395 groot 11 roeden 30 ellen en 2c een tuin sectie B nr 536 groot 21 roeden en 60 ellen, door voormelde Visser in eigendom verkregen bij onderhandse akte van transport op 25/08/1830 hoogste bieder Marinus van der Sluis schipper te Geervliet op 350 gld, 3e een boomgaard onder Geervliet sectie B nr 262 groot 12 roeden in de Steenplaats, belast met een jaarl. erfpacht van 4 gld 37½ ct tbv de gemeente Geervliet, hoogste bieder Jacob Gelderland herbergier te Geervliet op 40 gld en 4e een perceel weiland onder Geervliet in de Westhoek aan de Deurloo sectie B nr 172 groot 1 bunder 38 roeden en sectie B nr 173 groot 1 bunder 60 ellen, hoogste bieder David van der Bie vrachtrijder te Geervliet op 225 gld per halve bunder. Vervolgens wordt overgegaand tot de   afdslag met als resultaat dat perceel 1 wordt gemijnd door Dingeman van der Hoeven winkelier Nw Helvoet op 805 gld, perceel 2 door Jacob Lolkus gedelegerd ontvanger te Geervliet voor Benjamin Vlielander ambachtsheer van Rockanje op 570 gld, perceel 3 door Gelderland voormeld op 94 gld en perceel 4 door Kornelis van Noord vlasboer Geervliet op 241 gld per halve bunder of op 1150 gld 6 ct aan welke personen de percelen worden toegewezen. Getuige Jan Dirk Preuit burgemeester wonende Geervliet.

Bro: Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg

Aktenummer:
82
Aktedatum:
22/11/1836
Aard van de akte:
veiling
Naam notaris:
Marinus Leonardus van den Tol
Toegangsnummer:
110 Notarissen
Inventarisnummer:

 

Misïsive van de Regeering van Geervliet, in dato den 19 Maart 05 kennis gevende, dat zy .tot.

Schout Crimineel hebben verkoorèn Arnout Hogendyk Rosendaal, verzoeken daar in te accordeeren, en hem ..nimisfie te verleenen.


 

Testament van Hendrik Marius Preuijt Jan Dirksz., grondeigenaar en poldersecretaris te Geervliet. Legaten: - aan zijn neefJan Dirk Bax, koopman in Den Haag, een huis, koetshuis, duiventil etc. en landerijen te Geervliet kad. B 271, 864, 268, 267, 266, 752, 753, 871, 830, 831, 944, 828, 827, 473, 472, 476, 477, 592 en A 159, 157, 155, 158, 156, 154, 153, 152, 319, 147, 148, 413, 101, 114, 115, 102 en 103. Verder al zijn roerende goederen, voorzover niet hierna apart gelegateerd. Hij beveelt de kast met zilver en prijzen behaald door zijn vader Jan Dirk Preuijt in de speciale zorg van deze begunstigde aan. - aan zijn achternicht Adriana Bax land onder Geervliet kad. A 88 en B 114, C 37 en 38 en E 441 - aan zijn achterneef Jan Bax land onder Geervliet kad. B 492 t/m 495, 474, 475, 149 en 150 - aan zijn achternicht Jacoba Bax land onder Geervliet kad. B 72 en D 103, 104 en 105 en te Spijkenisse kad. E 12 de laatste drie zijn kinderen van Elisabeth Plemp en wijlen Jan Adriaan Bax - aan Nicolaas Adriaan de Snoo en Aart Herman de Snoo (zoons van wijlen Adriana Kornelia Bax en Damis de Snoo, arts te Rotterdam) samen f 20 000 - aan Jan Bax, ambtenaar bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam, f 15 000 - aan Elisabeth Bax, echtgenote van Jozef Latour, majoor te Assen, f 15 000 - aan Arnoldus Bax Blankers te Driel f 8000 - aan Jan Bax, kandidaat notaris te Elst, f 8000 - aan Adriana Jeannette Bax te Oosterbeek f 10 000 de laatste drie zijn kinderen van wijlen Gerrit Daniel Bax en Jeneke Maria Blankers - aan de Hendrik Marius Preuijt JDzoon stichting f 25 000 - aan Adriana Hendrika Bax, dochter van Adriaan Bax en Willemina Sacr?, f 10 000 - aan de NH Gemeente Veen f 1000 en aan de diaconie aldaar f 1000 - aan de NH kerk te Vught f 1000 onder verplichting van het bijhouden van de grafkelder van de ouders van wijlen zijn echtgenote Jacoba Bax. - aan de diaconie van Vugt f 1000 - aan de NH kerk te Geervliet land onder Geervliet, kad. B 90, 91 en 92, onder verplichting de grafkelder van de familie Preuijt te onderhouden. - aan de diaconie van Geervliet land aldaar kad. B 485, 488 en 489 - aan zijn huishoudster Jacomijntje Sjouw, dochter van Willem Sjouw en Annetje de Regt, kleindochter van Barend Sjouw een Jacomijntje Smit, land onder Heenvliet kad. A 636, 637, 326, 327 en 328, idem te Geervliet kad. B 346 en 347 en f 10 000 plus een groot aantal genoemde stukken huisraad. - aan zijn klerk Ewout Rijkee, gemeente-ontvanger te Geervliet, f 3000 - aan Maria Hendrika de Vos te Geervliet, weduwe van Dirk Adriaan Preuijt, zijn helft in een familiebank in de kerk te Geervliet en nog bank nr. 20 in die kerk; deze banken zijn geen eigendom van de kerk en er wordt jaarlijks staangeld voor betaald. Ook de grond van het familiegraf is van de kerk gekocht Universeel erfgenaam zijn voor de helft zijn neef Jan Dirk Bax en voor de helft de gezamenlijke kinderen van wijlen zijn neef Jan Adriaan Bax. In marge: overleden te Geervliet, 17-8-1912.
Datum:     19/11/1906
Rol:     Genoemd
Aktenummer: 398
Aktedatum: 19/11/1906
Aard van de akte:     testament
Naam notaris: Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer:     110 Notarissen


 

Nieuwe Brielsche Courant, 1953-12-30; 1
Naam krant: Nieuwe Brielsche Courant
Datum:     1953-12-30
Jaargang: 1953
Pagina:     1
De voorzitter stelde aan de orde de nog steeds hangende kwestie van een sport-veld ( sportveld ) . Er is gesproken over de mogelijkheid om met financiële medewerking van de beide gemeenten Geervliet en Heenvliet tot een gemeenschappelijk sportveld — ' n dubbel terrein — aan de Toldijk te komen , welk terrein dan eventueel ook gebruikt kan worden door de scholen uit beide ge-meenten ( gemeenten ) , voor gymnastiekonderwijs . De gemeenteraad van Heenvliet had zich in-middels ( inmiddels ) in principe al uitgesproken over deze k-westie ( k-westie ) .
Wethouder Van der Hoek bracht naar voren , dat PFC uit het bestaande terrein is gegroeid ; een oplossing moet er komen ; aan een samenwerking met de gemeente Heenvliet gaf hij de voorkeur , evenals de heer Buitendijk .

Bron: Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg