Straatnamen INFORMATIE Geervliet

In voorbereiding....

Aleida van Strijen  1264-1316 is getrouwd met Nicolaas III van Putten.

Tijdens haar huwelijk erfde zij van haar vader, heer Willem, de heerschappij van Strijen ingevolgen octrooi daarvoor indertijd door graaf Floris V aan haar vader gegeven. Bijde echtelieden kregen in 1303 van graaf Jan II het voorrecht, dat hun leenen niet zouden versterven, zo lang er nakomelingen uit hun bloed in leven waren. Door deze belangrijke concessie bleven de beide heerschappijen van Strijen en Putten, die een aaneengesloten complex vormden, voortaan in een hand vereenigd. Zij overleefde haar man enkele jaren. Kinderen: Oda van Putten en Strijen.

Het grafmonument van Nicolaas van Putten en Aleida van Strijen is in de Nederlands Hervormde Kerk te Geervliet.

In de 18e eeuw werden er door de armenzorg driehuisjes tegen de zuidgevel van het oude gemeentehuis gebouwd. Ze werden als 'Gasthuizen'aangeduid, maar staan bekend als 'de Barakken'.

Bron: Geervliet van Stad naar dorp.

Mogelijk een familie met eigendommen in Geervliet en omstreken:
Eigendomsbewijs van Pauwels van Beresteyn van zes gemeten land onder Geervliet uit de nalatenschap van de weduwe Van Oldenbarneveldt, in het openbaar verkocht door J.G. Couwenburch, klerk te Rotterdam, met facturen en kwitanties. 1624-1625..

Blaffaert van Pauwels van Beresteyn van zijn onroerende goederen in Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek, Voorne en omgeving. 1609-1622.

Akte houdende de overdracht van de helft van negeneneenhalf gemet land door Criis Janszoon aan Pauwels van Beresteyn ter aanvulling van de andere reeds in het bezit van Van Beresteyn zijnde helft ten overstaan van schepenen van Geervliet. 1620

De vorigenaam van de Bernisseweg was heel lang 'De Weg Regtuit'.(mogelijk ook De Regte Weg' of De Weg Regtuit,genaamd).

Burgemeester van der Minnelaan.
Jacob van der Minne was burgemeester van Geervliet van 15-09-1893 tot 05-03-1919.
Hij vetrok naar Rijswijk.

  • 07 maart 1919 Geervliet. De heer J. v. d. Minne heeft om gezondheidsredenen ontslag als burgemeester aangevraagd tegen 16 dezer. (nwe Rotterdamse Courant)

 

...in voorbereiding..

..in voorbereiding...

...in voorbereiding...

... in voorbereiding...

Groene Kruisweg

De Groene Kruisweg werd aangelegd tussen 1930 en 1934, mede op aandringen van De Zuid-Hollandsche Vereeniging Het Groene Kruis. Deze zag het belang van een snelle ontsluiting over de weg van de dorpen op Voorne-Putten en IJsselmonde ten behoeve van zieken- en gewondenvervoer naar de Rotterdamse ziekenhuizen. De vereniging had daarom een belangrijk aandeel in de vaststelling van het tracé. De naam werd in 1934 gegeven op initiatief van de afdeling Voorne en Putten van het Groene Kruis. Later nam de afdeling Poortugaal en Rhoon dit idee over. In Rotterdam eindigde de weg bij de kruising van de Charloisse Lagedijk en de Charloisse Hooge Dijk (de tegenwoordige Schulpweg). Eind jaren vijftig werd de Groene Kruisweg doorgetrokken naar de Dorpsweg. Tot de komst van Rijksweg 15 in de jaren zeventig was het de enige verbinding van Voorne-Putten met Rotterdam. 

..in voorbereiding...



Hendrik Marius Preuijt Jan Dirkszoon. Geboren in Geervliet 22-8-1830  Overlden 17-8-1912
Getrouwd op 14-8-1856 met Jacoba Bax geboren in Veen 14-11-1820 overleden 20-2-1900

Hendrik Ponse,Zoon van Arij Ponse en Trijntje van Lien was een landbouwer in Geervliet.
11-12-1746 gedoopt in Rockanje op 16-05-1764 getrouwd met Geertrui Vrijland.(geb.Oostvoorne).

 De weg is in 1955 zo genoemd. Voorheen heette het de Deurlooseweg.[Deurlozeweg]


 

Kleine verhandeling over de beste en minstkostbare middelen door proeven ...
Door Hendrik Ponse,J. van Lokhorst

Jacob van Gaasbeek Zoon van Zweder; heer van Gaasbeek, Abcoude, Putten en Strijen
Heer van Putten van 1400-1459

Jacob van Gaasbeek was kinderloos en droeg wegens hoge schulden reeds in 1456 al zijn Putse bezittingen over aan de grafelijkheid. Na zijn overlijden in 1459 verviel de heerlijkheid definitief aan de Hollandse graven, in dit geval aan Filips II (de Goede), hertog van Bourgondië.[2] Filips kende dit gebied als apanage toe aan zijn zoon Karel de Stoute. In 1581 kwamen de heerlijke rechten aan de Staten van Holland.

..in voorbereiding..

Hier was o.a. het cafe 'Het Rode Hart' gevestigd.

Net als andere steden in de Lage Landen was Geervliet in de Middeleeuwen omringd en beschermd door stadsmuren, maar deze werden later grotendeels helaas verwoest door een brand.
Ooit was Geervliet toegankelijk via een aantal poorten. Één ervan was de Landpoort. Via de Oude Singel kon je naar de Kalckpoort die aan het begin stond van de dam/weg naar de tol in Heenvliet.

In 1406 werd deze poort voor het eerst als onderdeel van de vestingwerken in de archieven vermeld. In dat jaar woonde ene Dellaart Yessoen in een huisje bij de poort, waarop onder andere de Deurlose weg en de weg "rechtuit" uitkwamen. Ook de Landpoort werd verpacht. Pachters als Adriaan Y sbrantszoon Starck en Ewout Ariens Corvinck namen de verplichting op zich om de poort "raak" te houden, dat wil zeggen: in goede conditie. Dat die verplichting uiteindelijk niet goed werkte, blijkt wel uit het feit dat de poort in 1746 wegens bouwvalligheid moest worden afgebroken. In dat jaar kocht Jan Corneliszoon Prooye voor f 325 het recht om de poort te mogen afbreken.

De kerk in Geervliet is een monumentaal gebouw dat dateert uit het begin van de 13de eeuw. De oorspronkelijke naam was: 'Onze Lieve Vrouwe Kerk'. Het was uiteraard een rooms-katholieke kerk in die tijd. De kerk is gericht naar het oosten.

Geervliet verkreeg in 1307 van Nicolaas III Heer van Putten en Strijen, zeer veel privileges, landerijen, het recht van bedijking, het recht van tienden (een bepaalde belasting) en een Kapittel (college) van tien kanunniken. 

Het in 1978 fraai gerestaureerde monument de Landswerf heeft vermoedelijk deel uitgemaakt van het complex huizen van de kanunniken van de kerk

 

Polder Oud Markenburg, Polder Nieuw Markenburg ten oosten van Geervliet.

De kerk stond vlakbij het kasteel, het zogenaamde Hof van Putten. Dit hof was eerst de woonplaats van Heer Nicolaas III en zijn vrouw Aleida, later zetel van de Ruwaard van Putten en centrum van de rechtspraak (een schandpaal staat nog steeds naast de kerk). Het kasteel werd in 1823 gesloopt.
Toen het begraven in kerken in de 19de eeuw door de overheid werd verboden, werd langs de kerk een begraafplaats aangelegd met dezelfde indeling als de kerk (dus koor en kerk). Er zijn twee prachtige zerken in het koor van kanunniken, die in 1400 en 1500 begraven zijn.

Polder Oud Hoenderhoek en Nieuw Hoenderhoek liggen ten zuiden van het dorp Geervliet.

Polder Oud Hoenderhoek en Nieuw Hoenderhoek liggen ten zuiden van het dorp Geervliet.

 De Oude Singel was heel lang de verbindingsweg tussen de Landpoort en de Kalckpoort bij de Noorddijk en liep parallel aan de stadsgracht. De Kalkpoort werd voor het eerst genoemd in 1422. Er werden toen werkzaamheden uitgevoerd aan het "callekens poorthuus". Een lang leven is deze poort niet beschoren geweest: in het jaar 1537 werd hij voor het laatst in de stadsrekening vermeld. Toch wordt de plaats ook later nog met Callekenspoort aangeduid.

Het aanzicht van de Oude Singel is door de jaren heen drastisch veranderd. De grote boerderij van Van der Berg verdween, evenals de mooie boomgaard. De sloot aan de rechterkant van de weg werd gedempt en er verrezen nieuwe huizen van onder anderen Gerrit Reedijk, de bakker. Naastzijn huis werd de nieuwe pastorie gebouwd. De boerderij van Piet de Graaff verloor haar oorspronkelijke functie en na een grondige restauratie is er een bedrijfvoor optische instrumenten in gevestigd.
Bron: Geervliet in grootmoeders tijd.
http://www.europese-bibliotheek.nl/nl/boeken/Geervliet_in_grootmoeders_tijd-Bernisse-Zuid-Holland/100-103820/artikel/7

De Oude Singel liep helemaal door tot wat nu 'Het rode dorp' wordt genoemd. Het laatste stuk is in 1955 omgedoopt tot Stationssingel.

..in voorbereiding...

Klaas de Snoo is op 16 januari 1877 in Geervliet geboen en op 1 april 1949 overleden.

Hij heeft bekendheid verworven in de geneeskunde met name in de Verloskunde.

..in voorbereiding...

...in voorbereiding...

Johannes Assuserus Roosendael geboren in Den Bosch, pachte in 1714 het secretariaat van Geervliet.

Wolfert Abraham Roosendael, zijn zoon werd in Geervliet Vendumeester en secretaris. Hij kocht in 1747 het pand het pand naast zijn huis aan de Visserszijde en liet er een koetshuis voor in de plaats zetten.

Aarnout Hoogendijk Roosendael vinden we vanaf 1766 vermeld als secretaris.

Bron: Geervliet van Stad naar Dorp - Felix van Hoorn.

Schellinx was in de 17e eeuw landmeter en cartograaf op Voorne

...in voorbereiding...

Vroeger heette deze 'Achterweg'

...in voorbereiding...

Mr. Cornelis Sijderveld werd in 1634 in Geervliet geboren.Hij woonde op de hoek van de Tolstraat en de Nieuwstraat(bgr.vd Minnelaan).

Schout Adrien Ysbrantsz Starck. ca. 1550.

Akte: 77 Arie Leendertsz Schoonkarre bekent aan Cornelis Engelsz Duijckendael een schuld van £ 220 wegens koop van een huis met boomgaard 'op het Spui'. Huis is belast met 20 stv. per jaar t.b.v. de weduwe van Starck en 10 stv. t.b.v. de H.Geestarmen van Geervliet.

Akte: 5-4-1554: Cornelis Jacopsz. cuyper, onmondig, hulde op verzoek van zijn moeder, die weduwe is, door Jan van Zevender, na overdracht door Adriaen Ysbrantsz. Starck, schout te Geervliet op 29-3-1554

.De Stationssingel is een gedeelte van de Oude Singel welke tot aan het 'Rode dorp'liep en welke in 1955 is hernoemd.

Zweder van Abcoude Kleinzoon van Oda (Oede), middelste dochter Nicolaas III; heer van Gaasbeek, Abcoude, Putten en Strijen
Heer van Putten van 1361-1400

Hij was de zoon van Johanna van Horne, vrouwe van Gaasbeek, en van Gijsbrecht III van Zuylen van Abcoude, heer van Abcoude en Wijk bij Duurstede. Hij werd heer van Gaasbeek bij de dood van zijn moeder tot 1376, toen hij deze Brabantse heerlijkheid aan zijn broer Willem liet, om het bestuur in de erflanden van zijn vader over te nemen. In 1381 ruilden de twee broers hun bezittingen.

Zweder wenste zijn macht in het hertogdom Brabant uit te breiden tot de meierij van Rode. De hertog was dit wel genegen, maar de schepenen van de stad Brussel, onder leiding van Everaard t'Serclaes, kwamen hiertegen in het geweer, omdat zij hierin een te grote machtsconcentratie zagen.

De duivel aan de haal met Zwegers ziel. Console van Brussels stadhuis.
Op Witte Donderdag 1388 werd t'Serclaes door de bastaardzoon van Zweder overvallen en verminkt; hij stierf kort daarna. De verontwaardiging bij de Brusselse bevolking was groot. Het Kasteel van Gaasbeek werd belegerd en in brand gestoken. Zweder was toen al weggevlucht.

Zweder bleef echter het vertrouwen genieten van de hertogin Johanna van Brabant en kon al snel beginnen met de heropbouw van het kasteel. Hij stierf als pelgrim in Toscane.

Hij was getrouwd met Anna van Leiningen.

 Het rijke en welvarende Geervliet kreeg op 4 april 1381 stadsrechten van Sweder van Abcoude, heer van Putten en Strijen. Het was vooral bedoeld om de handel te beschermen en te bevorderen, dus Geervliet kreeg ook goedkeuring om een stadsmuur met vier poorten te bouwen.

De Toldijk is genoemd naar de tol die over de Bernisse werd geheven. D tol lag aan de kant van Heenvliet. Vroeger heette het de Toldam. Tegenwoordig heet alleen aan de Heenvlietsekant nog een stukje Toldam. Het huisje aan het begin waarvan 1 hoek schuin is, staat op de plaats waar vroeger het tolhuisje stond.(Het werd in 1923 afgeschuind i.v.m. het verkeer).

Dit huisje heeft ook dienstgedaan als Ashuis, maar brandde in 1878 af.

De Tolpoort die hier stond is in 1851 afgebroken. In 1382 werd het oude Tolhuis vervangen door een nieuw Tolhuis.

De Tolpport is in 1851 afgebroken.

..in voorbereiding...

36 - 18-8-1692, Willem Alexander Tseraets, heer van ter Loo, machtigt voor notaris Adr. van der Veeken te Cassterle in Brabant zijn vrouw Marya Catharyna van de Werve om land onder Geervliet te verkopen en een minnelijke schikking met haar broer (pieter ??) te treffen. 

Akte: Stukken betreffende de bemoeiingen met boedels en nalatenschappen
382 Pieter van der Werve en Catrijna van der Plaet
Datering: 1688-1703

.. in voorbereiding...