Oudenhoorn

De Polder Oudenhoorn is uit het jaar 1355.

Bron: Voorne-Putten bij Peter Don.

Bron:

NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE. Volume 26 1882 -

INVLOED VAN HYGIËNISCHE MAATREGELEN OP HET STERFTECIJFER EENER GEMEENTE.

Slechts uiterst zelden zijn wij in de gelegenheid de gunstige gevolgen van maatregelen tot bevordering der volksgezondheid in een helder licht te stellen.

De uitwendige invloeden toch, die op den mensch inwerken, zijn zoovele en veelsoortige, dat het meestal zeer moeijelijk valt aan enkele dezer bijzondere gevolgen toe te kennen.

Toch komt van tijd tot tijd de gunstige uitwerking van sommige dezer aan den dag.

Ten einde nu dergelijke waarnemingen, ten gunste van hygiënische maatregelen, niet verloren te doen gaan, heb ik het van belang genoeg geacht het volgende in dit Tijdschrift mede te deelen.

Oudenhoorn eene gemeente van ruim 900 zielen, gelegen op het eiland Voorne, niet ver van Hellevoetsluis, heeft zich van af het begin dezer eeuw gekenmerkt door een zeer hoog sterftecijfer, en is in den Sterfte-Atlas van Nederland, uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, eveneens met een zwarte kool geteekend.

.......
..... Neemt men daarbij in aanmerking, dat in die gemeente, gedurende dat tijdsverloop, geene epidemién van cholera, pokken enz. hebben geheerscht, dan ligt het voor de hand de buitengewone sterfte geheel aan plaatselijke invloeden toe te schrijven.

Naar aanleiding van dien werd weleens het denkbeeld geopperd de kom der gemeente te verplaatsen naar het Zuid-Oostelijk deel van den Polder, of naar het langs den Zuidlandschen Polder gelegen "Volgerland" met zoet water en gezonden bodem.... ..

Doch de uitvoering van dit plan was aan te veel bezwaren onderhevig.

ii Oudenhoorn gelegen in ten lagen polder, met een met brak water doortrokken bodem, kenmerkt zich door een hoog jaarlijksch sterftecijfer en het voorkomen van vele tusschenpoozende koortsen. De gracht om het kerkhof in het midden van de kom der gemeente, een stilstaand water, waarin de inhoud van vele gootsteenen wordt geloosd, is vooral des zomers een bron van ontwikkeling van schadelijke gassen. Bij gemis van goed welwater wordt algemeen regenwater gedronken. Bij (langdurige) droogte drinken velen water uit slooten en putjes".

Tusschenpoozende koortsen, met de gevolgen van dien, en typhoïden kwamen daar veelvuldig voor. Vooral vertoonden zich de eerste bij pas aangekomenen.

Men kon zich destijds niet met der woon te Oudenhoorn vestigen, zonder aan de heerschende koortsen den tol te betalen.

Des zomers 's avonds ontwikkelden zich, vooral na een warmen dag, in den omtrek zeer onaangename uitwasemingen uit den bodem.

Sedert het jaar 1867 heeft het polderbestuur getracht in de nabijheid van de kom beter water te brengen, welke pogingen in 1870 zijn gevolgd door het inlaten van versch water uit het kanaal van Voorne langs eene tot dat einde aangelegde waterleiding.....

.... Tevens werd in 1871 de begraafplaats buiten de kom der gemeente verlegd.